Super Energy Vietnam สานต่อโครงการ   “Light up your dreams” ซึ่งเป็นกองทุนการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดย Super Energy Corporation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ชุมชนห่างไกล และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563   Super Energy ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัด Ninh Thuan

 

 

Super Energy ได้นำความเชื่อและความหวังตลอดการดำเนินการโปรแกรม หวังว่าเด็กๆทุกคน – เจ้าของประเทศในอนาคตจะมีสภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มุ่งมั่นที่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุด สร้างอนาคตที่ดีให้ตนเอง และยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง พัฒนาประเทศอีกด้วย

 

 

ปีนี้เป็นปีแรกของการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา “Light up your dreams” และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสสานต่อโครงการในปีต่อๆ ไป เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมให้บุตรหลานของเราได้เรียนรู้และก้าวไปข้างหน้า เพื่อเป็นพลเมืองต้นแบบที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ