“องค์กรของเรามีความมุ่งมั่นและความมั่นใจที่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานสีเขียวในอุตสาหกรรมพลังงาน”

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขยายการลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯดำเนินการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 14 โครง ซึ่งมีกำลังในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,307.72 เมกะวัตต์

Our belief represents the generation of “green culture”

Super Energy Vietnam has been efficiently running two renewable energy segments, including solar energy and wind energy. Since 2017, Super Energy Corporation has entered the Vietnamese market with a view to becoming the leading power producer in ASEAN. Super Energy Corporation owns nine solar power projects with total installed capacity of 836.72 MW, and four wind power projects are in progress with total capacity is 421 MW.

เราชื่อมันที่จะเป็นตัวแทนของการสร้าง “วัฒนธรรมสีเขียว”

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี เวียดนาม ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทมอย่างมีประสิทธิภาพใน 2 กลุ่ม ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ตั้งแต่ปี 2560 ซุปเปอร์ คอร์เปอเรชั่น ได้เข้าสู่ตลาดเวียดนามโดยมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำในอาเซียน ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี เป็นเจ้าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 836.72 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานลมกำลังดำเนินการอยู่ 4 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์.

    โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์จำนวน 9 โครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 836.72 เมกะวัตต์ มีศักยภาพในกระจายพลังงานไฟฟ้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (EVN) โดยมีกำลังส่ง 1.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี ซึ่งอำนวยประโยชน์ต่อความต้องการพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศเวียดนามและรักษาความมั่นคงของการใช้พลังงานในประเทศเวียดนาม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ได้ดำเนินโครงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 9 โครงงาน โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 836.72 เมกะวัตต์ มีความสามารถในการกระจายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายไฟฟ้าของเวียดนาม (EVN) ได้มากกว่า 1.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ส่งผลให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมจากพลังงานทดแทนทั่วประเทศ รักษาความมั่นคงด้านพลังงาน

    โรงไฟฟ้าพลังงานลม

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่กำลังดำเนินการเชิงพาณิชย์จำนวน 5 โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบกและนอกชายฝั่ง รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 471 เมกะวัตต์ บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างมากในภูมิภาคของเวียดนามเนื่องจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศตลอดจนนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาดภายในประเทศเวียดนามอย่างมีนัยสำคัญ

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

ปัจจุบัน ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กำลังดำเนินโครงงานไฟฟ้าพลังงานลม 04 โครงงาน ซึ่งรวมถึงพลังงานลมบนบกและพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยมีกำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์ ไฟฟ้าจากพลังงานลมได้รับการพัฒนาอย่างมากเนื่องจาก ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของเวียดนามและนโยบายส่งเสริมการพัฒนาของรัฐบาล

“เป้าหมายขององค์กรต่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คือ การผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 กิกกะวัตต์ภายใน ปี พ.ศ. 2565 ในโครงการพลังงานหมุนเวียน”

“เป้าหมายของเราคือการทำให้โครงงานเสร็จสมบูรณ์ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2 กิกะวัตต์ภายในปี 2565”

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Sinenergy Ninh Thuan 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Thinh Long AAA Phu Yen

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phan Lam

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Binh An

ฟาร์มกังหันลม

HBRE Chu Prong

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Cong Ly Soc Trang เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Bac Lieu เฟส III

ฟาร์มกังหันลม

An Tho เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Asia Dak Song 1