เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มขยายธุรกิจและลงทุนในประเทศเวียดนามเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อเดินหน้าสร้าง ความก้าวหน้า และ ความมั่นคง ในด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด อันได้แก่พลังงานลม และ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคพลังงานทดแทนภายในประเทศ และ ก้าวไปสู่การเป็น ผู้นำด้านพลังงานสะอาด ใน ASEAN นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังได้มีนโยบาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริม ให้มีการพัฒนาศักยภาพแก่ระบบนิเวศ รวมไปถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้ สดใส และ ยั่งยืน

1965014

MWh ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้

1392571

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ที่ลดลง

23026456

ต้นไม้ที่ปลูกได้

5632393

ระยะทางการขนส่งที่ลดลง

1965014

MWh generated electricity

1392571

Tons of reduced CO2 emission

23026456

Planted trees

5632393

Reduced miles

เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว

Super Energy ในฐานะหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยและเวียดนาม มุ่งมั่นที่จะนำทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนมาพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อส่งมอบอนาคตสีเขียวให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

พวกเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกชุมชนว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนซึ่งสำหรับทุกคน

ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรย์ชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานของเรานั้นได้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของพนักงานในบริษัทฯ ให้มีความเป็นมืออาชีพที่ให้การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อประโยชน์สูงสุดของบุคลากร