พัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากเป้าหมายด้านการผลิตและธุรกิจแล้ว ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ยังให้ความสำคัญใน ด้านสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน อาทิเช่น การคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายของพนักงาน สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ท้องถิ่นและชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการนำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ นำวัฒนธรรมที่เป็นมิตร รักธรรมชาติ และ รักความสงบสุขของคนไทย เข้าสู่ตลาดพลังงานเวียดนาม ผ่านการดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ปกป้องธรรมชาติสีเขียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศเวียดนาม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการก่อสร้างและการพัฒนาธุรกิจของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น คือ การเชื่อมโยงที่กลมกลืนกันระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกสถานที่ที่ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ ดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น Ho Chi Minh City, An Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Binh Phuoc, Phu Yen, Gia Lai, Ninh Thuan, Binh Thuan และแน่นอนว่าในอนาคตจะขยายออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง

ด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมาย ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ได้มอบความช่วยเหลือแก่ประชาชน และหน่วยงานในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและสังคม

ความรู้ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

ในฐานะบริษัทพัฒนาพลังงานสะอาด ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ ตระหนักดีว่ากิจกรรมการผลิตใดๆก็ตาม สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น เราจึงพยายามอย่างต่อเนื่องในการค้นหาวิธีแก้ไข เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ตามกระแสของโลกไปสู่อนาคตสีเขียว ให้กับชุมชน ตลอดจนเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของตน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจชุมชน

เนื่องจากโครงการพลังงานทดแทนแต่ละโครงการมักใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 20 ปี ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จึงเริ่มทำการวิจัยโครงการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายคือ การเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นทและระดับบประเทศ

นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ให้บริการในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับโรงงาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและข้ามชาติ เคารพใน ความเท่าเทียมของพนักงาน ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของพนักงานอยู่เสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทตระหนักและชื่นชมในความพยายามของพนักงานทุกคนในการพัฒนาบริษัทและชุมชน พนักงานแต่ละคนจะได้รับ สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึง นโยบายเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการต่างๆที่เป็นธรรม

เราพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างทีมบริหารผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมภายในและภายนอกประจำปีสำหรับพนักงาน ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และบริการดูแลสุขภาพให้แก่พนักงาน

พัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการก่อสร้างและการพัฒนาธุรกิจของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น คือการเชื่อมโยงที่กลมกลืนกันระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกสถานที่ที่ Super ดำเนินธุรกิจ อย่างเช่น Ho Chi Minh City, An Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Binh Phuoc, Phu Yen, Gia Lai, Ninh Thuan, Binh Thuan และแน่นอนว่าอนาคตจะขยายออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง.
ด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมาย ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ได้มอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม

ความรู้ทางอุตสาหกรรม

ในฐานะบริษัทพัฒนาพลังงานสะอาด ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ตระหนักดีว่ากิจกรรมการผลิตใดๆก็ตาม พร้อมที่จะมีผลกระทบบางอย่างต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพราะจะนั้น เราพยายามค้นหาวิธีแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ .
ในขณะเดียวกัน เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (อุตสาหกรรมใหม่ที่ตามกระแสของโลกไปสู่อนาคตสีเขียวสำหรับโลก) ให้กับชุมชน เยาวชนที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของตน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจท้องถิ่น

เนื่องจากโครงการพลังงานทดแทนแต่ละโครงการมักใช้เวลาอย่างน้อย 20 ปี ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่นจึงเริ่มทำการวิจัยโครงการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป้าหมายคือการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาของ ซุปเปอร์ กับการพัฒนาทั่วไปของเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดจนทั้งประเทศ
นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ให้บริการในพื้นที่เพื่อใช้สำหรับโรงงาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและข้ามชาติ เคารพในความแตกต่าง และให้เกียติต่อความเท่าเทียมทางเพศ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของพนักงานอยู่เสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
ตระหนักและชื่นชมในความพยายามของพนักงานทุกคนในการพัฒนาบริษัทและชุมชน พนักงานแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่เขาสมควรได้รับ ซึ่งก็คือนโยบายเงินเดือนและโบนัส
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน สร้างทีมบริหารผู้สืบทอดผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมภายในและภายนอกประจำปีสำหรับพนักงาน รับรองสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและบริการดูแลสุขภาพ

เข้าร่วมกับเรา