พัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากเป้าหมายด้านการผลิตและธุรกิจแล้ว ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ยังให้ความสำคันด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การคุ้มครองความปลอดภัย การรักษาสุขภาพ ให้เกียติต่อความเท่าเทียมทางเพศ สวัสดิการสำหรับพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้กับท้องถิ่นและชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซ การใช้ซ้ำ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการใช้พลังงานสะอาดและแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

เข้าสู่ตลาดเวียดนามด้วยวัฒนธรรมที่เป็นมิตร รักธรรมชาติ และ รักความสงบสุขของคนไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ปกป้องธรรมชาติสีเขียว ซึ่งถือเป็น ความรับผิดชอบของบริษัทในการพัฒนาของประเทศเวียดนาม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการก่อสร้างและการพัฒนาธุรกิจของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น คือการเชื่อมโยงที่กลมกลืนกันระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกสถานที่ที่ Super ดำเนินธุรกิจ อย่างเช่น Ho Chi Minh City, An Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Binh Phuoc, Phu Yen, Gia Lai, Ninh Thuan, Binh Thuan และแน่นอนว่าอนาคตจะขยายออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง

ด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมาย ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ได้มอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม

ความรู้ทางอุตสาหกรรม

ในฐานะบริษัทพัฒนาพลังงานสะอาด ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ตระหนักดีว่ากิจกรรมการผลิตใดๆก็ตาม พร้อมที่จะมีผลกระทบบางอย่างต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพราะจะนั้น เราพยายามค้นหาวิธีแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (อุตสาหกรรมใหม่ที่ตามกระแสของโลกไปสู่อนาคตสีเขียวสำหรับโลก) ให้กับชุมชน เยาวชนที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของตน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจท้องถิ่น

เนื่องจากโครงการพลังงานทดแทนแต่ละโครงการมักใช้เวลาอย่างน้อย 20 ปี ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่นจึงเริ่มทำการวิจัยโครงการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป้าหมายคือการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาของ ซุปเปอร์ กับการพัฒนาทั่วไปของเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดจนทั้งประเทศ

นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ให้บริการในพื้นที่เพื่อใช้สำหรับโรงงาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและข้ามชาติ เคารพในความแตกต่าง และให้เกียติต่อความเท่าเทียมทางเพศ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของพนักงานอยู่เสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

ตระหนักและชื่นชมในความพยายามของพนักงานทุกคนในการพัฒนาบริษัทและชุมชน พนักงานแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่เขาสมควรได้รับ ซึ่งก็คือนโยบายเงินเดือนและโบนัส

พัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน สร้างทีมบริหารผู้สืบทอดผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมภายในและภายนอกประจำปีสำหรับพนักงาน รับรองสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและบริการดูแลสุขภาพ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการก่อสร้างและการพัฒนาธุรกิจของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น คือการเชื่อมโยงที่กลมกลืนกันระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกสถานที่ที่ Super ดำเนินธุรกิจ อย่างเช่น Ho Chi Minh City, An Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Binh Phuoc, Phu Yen, Gia Lai, Ninh Thuan, Binh Thuan และแน่นอนว่าอนาคตจะขยายออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง.
ด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมาย ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ได้มอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม

ความรู้ทางอุตสาหกรรม

ในฐานะบริษัทพัฒนาพลังงานสะอาด ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ตระหนักดีว่ากิจกรรมการผลิตใดๆก็ตาม พร้อมที่จะมีผลกระทบบางอย่างต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพราะจะนั้น เราพยายามค้นหาวิธีแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ .
ในขณะเดียวกัน เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (อุตสาหกรรมใหม่ที่ตามกระแสของโลกไปสู่อนาคตสีเขียวสำหรับโลก) ให้กับชุมชน เยาวชนที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของตน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจท้องถิ่น

เนื่องจากโครงการพลังงานทดแทนแต่ละโครงการมักใช้เวลาอย่างน้อย 20 ปี ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่นจึงเริ่มทำการวิจัยโครงการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป้าหมายคือการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาของ ซุปเปอร์ กับการพัฒนาทั่วไปของเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดจนทั้งประเทศ
นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ให้บริการในพื้นที่เพื่อใช้สำหรับโรงงาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและข้ามชาติ เคารพในความแตกต่าง และให้เกียติต่อความเท่าเทียมทางเพศ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของพนักงานอยู่เสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
ตระหนักและชื่นชมในความพยายามของพนักงานทุกคนในการพัฒนาบริษัทและชุมชน พนักงานแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่เขาสมควรได้รับ ซึ่งก็คือนโยบายเงินเดือนและโบนัส
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน สร้างทีมบริหารผู้สืบทอดผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมภายในและภายนอกประจำปีสำหรับพนักงาน รับรองสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและบริการดูแลสุขภาพ

เข้าร่วมกับเรา