‘’Light up your dreams’’ เป็นกองทุนการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดย Super Energy Corporation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ชุมชนห่างไกล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการ ‘’Light up your dreams’’ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 30 ล้านดองเวียดนาม ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาส  ในจังหวัด Phu Yen ซึ่งรวมถึงโรงเรียนประถมศึกษา An Hiep โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น An Hiep และโรงเรียนประถมศึกษา An Tho

 

 

เช่นเดียวกับในประเทศอื่น ๆ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของเวียดนามต้องเผชิญกับความขาดแคลนงบประมาณการศึกษา Super Energy Vietnam เข้าใจในสถานการณ์และมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและจุดประกายฝันให้เด็กๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นอกเหนือไปจากเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแล้ว การร่วมแบ่งปันนี้มีคุณค่าในการสนับสนุนการศึกษา รวมถึงส่งเสริมพันธกิจของเราที่ Super Energy Vietnam ในการตอบแทนสังคม

 

 

ปีนี้เป็นปีแรกของโครงการมอบทุนการศึกษา “Light up your dreams” และ Super Energy Vietnam หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในปีต่อๆ ไปในการสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมส่งเสริมให้บุตรหลานของเราได้เรียนรู้และก้าวไปข้างหน้า เพื่อเป็นพลเมืองต้นแบบที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ