นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธ์ Senior Executive Vice President และนายสุภ ไวศยารัทธ์ Executive Vice President & Country Director นำทีมต้อนรับคณะผู้ศึกษาหลักสูตร IMNES จากสภาแห่งวิทยาลัยการทัพบก

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  คณะผู้ศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) รุ่น 1 จากสภาแห่งวิทยาลัยการทัพบก เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องการลงทุนด้านพลังงานทดแทนของไทยในเวียดนาม ซึ่งบริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีได้ดำเนินกิจการธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนามมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว

 

 

คณะผู้ศึกษาหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ