เรากำลังอยู่ในโลกที่มีความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ทำให้ชีวิตผู้คนต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากมลภาวะสิ่งแวดล้อม การสูญเสียทรัพยากรในอนาคต และอันตรายอื่นๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนและหน่วยงานดำเนินการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างสำนึกในการรักษาโลกไว้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศชาติเป็นเป้าหมายที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญ และต้องเริ่มจากการกระทำที่เล็กที่สุดและนำไปปฏิบัติได้จริงมากที่สุด

 

 

แนวคิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน จะช่วยทำให้พวกเขาตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงเกิดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น Super Energy Vietnam จึงได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อตอบแทนสังคม และสร้างความตระหนักต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

Super Energy ได้ร่วมกับ สหภาพเยาวชนชุมชน Vinh Trach Dong จังหวัด Bac Lieu จัดประกวดการวาดภาพในหัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมัธยม Ngo Quyen เด็กๆ ทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความกระตือรือร้น มีความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม กิจกรรมที่มีความหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดทัศนคติที่ดี มีความรักต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่อนาคตสีเขียว

ในขณะเดียวกัน Super Energy Vietnam ยังได้จัดบูธ  “O Coin”  ที่วิทยาเขตของโรงเรียน ด้วยความปรารถนาที่จะนำเสื้อและของเล่นไปมอบให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส พร้อม กับการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม