PHÁT TRIỂN

NHÂN SỰ

Phát triển nhân sự

Phát triển đội ngũ lao động đa dạng, đa quốc tịch, tôn trọng sự khác biệt, không phân biệt đối xử giữa các vùng miền và bình đẳn giới. Quyền lợi của người lao động luôn được đặt lên hàng đầu và tuyệt đối tuân thủ theo luật lao động.
Ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực của tất cả nhân viên cho sự phát triển của công ty và cộng đồng, và từng cá nhân sẽ nhận được những gì xứng đáng với họ, đó là chính sách tiền lương và khen thưởng.
Phát triển nhân sự nội lực, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa thông qua các hoạt động đào tạo nội bộ và bên ngoài cho nhân viên thường niên. Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và được chăm sóc sức khỏe.