พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและข้ามชาติ เคารพใน ความเท่าเทียมของพนักงาน ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของพนักงานอยู่เสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทตระหนักและชื่นชมในความพยายามของพนักงานทุกคนในการพัฒนาบริษัทและชุมชน พนักงานแต่ละคนจะได้รับ สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึง นโยบายเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการต่างๆที่เป็นธรรม

เราพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างทีมบริหารผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมภายในและภายนอกประจำปีสำหรับพนักงาน ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และบริการดูแลสุขภาพให้แก่พนักงาน