เศรษฐกิจท้องถิ่น

เศรษฐกิจชุมชน

เนื่องจากโครงการพลังงานทดแทนแต่ละโครงการมักใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 20 ปี ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จึงเริ่มทำการวิจัยโครงการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายคือ การเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นทและระดับบประเทศ

นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ให้บริการในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับโรงงาน