นอกจากการลงทุนและพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจแล้ว กลุ่มบริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอร์เรชั่น ยังมุ่งเน้นการดำเนินโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับชุมชน ครัวเรือน ครอบครัว และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัด Binh Phuoc, An Giang, Ninh Thuan, Binh Thuan, Phu Yen Soc Trang, Bac Lieu, Gia Lai และ Dak Nong ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

 

ในปีนี้ กลุ่มบริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอร์เรชั่น มอบทุนการศึกษาระยะยาวให้แก่เด็กกำพร้าและนักเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพจนนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนการศึกษามีมูลค่ากว่า 12 ล้านเวียดนามด่องต่อคนต่อปี และตลอดระยะเวลาของการรับทุนการศึกษา พนักงานของซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงจะคอยติดตาม ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนตลอดระยะเวลารับทุน จุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือ การสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลมีความมุ่งมั่นความสำเร็จในการเรียนและนำความรู้กลับไปพัฒนาชุมชน

 

 

กลุ่มบริษัทซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดำเนินโครงการความรับผิดชอบทางสังคมมากมายสำหรับผู้ยากไร้ในพื้นที่ อาทิเช่น การมอบบัตรประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและชนกลุ่มน้อยในจังหวัดบิ่ญดิ่ญ, บิ่ญเฝือก, บิ่ญถวด และบักลิว จำนวนกว่า 700 คน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการเข้ารับการรักษาและตรวจร่างกายในโรงพยาบาล

 

 

นอกจากนี้ ซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มได้คุณภาพมาตรฐานอีกกว่า 46 เครื่องให้โรงเรียน สถานพยาบาล และพื้นที่สาธารณะของชุมชน ในจังหวัดอานซาง, บักลิวและบิ่ญเฝือก มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 360 ล้านเวียดนามด่อง

 

 

ซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ปรารถนาที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต การเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เพียงพอต่อการบริโภคของคนในท้องถิ่น รวมถึงการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังในอนาคตของประเทศผ่านโครงการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆเหล่านี้

 

แหล่งที่มา: https://diendandoanhnghiep.vn/tap-doan-super-energy-thuc-hien-nhieu-hoat-dong-vi-cong-dong-233172.html