บริษัท เอเซีย เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปปอเรชัน เริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ตั้งอยู่ในชุมชนนามบิ่ง อำเภอดั๊กซอง จังหวัดดั๊กนอง โดยพิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อเริ่มต้นการสร้างโครงการ

 

 

นาย Le Trong Yen รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดดั๊กนอง กล่าวว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลม Asia Dak Song 1 จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด สร้างโอกาสการจ้างงานให้คนในพื้นที่ และเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับประเทศหลังจากโครงการเสร็จสิ้น

 

 

โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดดั๊กนอง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 1.7 แสนล้านดอง และคาดว่าจะสามารถติดตั้งกังหันลมจำนวน 13 ตัว กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ในเดือนตุลาคม 2566 หลังจากเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนธันวาคม ปี 2567โครงการนี้จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 173,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีให้แก่องค์การไฟฟ้าเวียดนาม

โครงการนี้แสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปปอเรชัน ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อระดับภูมิภาคในจังหวัดดั๊กนองและระดับประเทศ โรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่นี้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และบริษัทจะยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดจากแหล่งอื่นๆ อย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

 

ในโอกาสนี้ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ได้บริจาคบัตรประกันสุขภาพ จำนวน 100 ใบให้กับประชาชนในท้องถิ่นและเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 12 เครื่อง รวมมูลค่าโครงการกว่า 182 ล้านดองเวียดนาม ให้กับคณะกรรมการประชาชนชุมชนนามบิ่ง อำเภอดั๊กซอง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2565 ซึ่งมีส่วนช่วยในด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เพิ่มมากขึ้น

 

Link: https://thanhnien.vn/khoi-cong-xay-dung-du-an-nha-may-dien-gio-gan-1700-ti-dong-1851538902.htm