เมื่อเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางกองกำลังป้องกันชายแดนเวียดนาม จึงได้มีการขยายด่านตรวจรักษาชายแดนเพื่อควบคุมสถานการณ์ด้านความมั่งคงปลอดภัยบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนเวียดนาม – กัมพูชา และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

ด้วยเหตุนี้ Super Energy Vietnam จึงได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า จำนวน 4 สถานี รวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 240 ล้านดองเวียดนาม มอบให้แก่กองกำลังรักษาดินแดนในชุมชน Loc Tan อำเภอ Loc Ninh จังหวัด Binh Phuoc เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี 2,800 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) / สถานี

 

 

Super Energy Corporation หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถสนับสนุนการจัดหากระแสไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่จำเป็นและการดำเนินงานของด่านป้องกันชายแดน Loc Tan และช่วยลดอุปสรรคในการทำงานป้องกันการแพร่ระบาดให้สำเร็จลุล่วง